Luật xây dựng

Pháp LuậtTT Tên Ngày có hiệu lực Ghi chú
1 – Luật Xây dựng năm 2014.
2 – Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 01/10/2019
3 – Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 15/6/2015
4 – Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 01/5/2016

Hướng dẫn Nghị định 37/2015/NĐ-CP
5 – Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 01/5/2016
6 – Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. 01/5/2016
7 – Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 20/02/2017
8 – Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 30/6/2015
9 – Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 30/4/2016

Hướng dẫn Nghị định 44/2015/NĐ-CP
10 – Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 15/8/2016
11 – Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép quy hoạch. 01/01/2017
12 – Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 15/4/2017
13 – Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 01/6/2017
14 – Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 01/7/2015
15 – Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. 01/01/2016

Hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP
16 – Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 15/5/2016
17 – Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 15/5/2016
18 – Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 15/12/2016
19 – Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 01/4/2017
20 – Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 01/5/2017
21 – Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 26/2016/TT-BXD. 01/10/2019
22 – Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD. 01/01/2020 (chưa có hiệu lực)
23 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 05/8/2015
24 – Thông tư 13/2016/TT-BXD quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển
Hướng dẫn Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
25 – Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP
26 – Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà
27 – Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 15/8/2016
28 – Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 15/8/2016
29 – Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến dự án đầu tư xây dựng. 01/9/2016
30 – Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây
31 – Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
32 – Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng
33 – Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
34 – Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD. 15/9/2019
35 – Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
36 – Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP.
37 – Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP. 01/6/2017
38 – Nghị định 53/2017/NĐ-CP các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng. 25/6/2017
39 – Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 37/2010/NĐ-CP
40 – Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 25/5/2010
41 – Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. 27/6/2013 Hướng dẫn Nghị định 37/2010/NĐ-CP.
42 – Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD

1 – Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
15/01/2018
2 – Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP. 12/6/2018

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/phap-luat/

9 thoughts on “Luật xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *