TAP 25 CHAM DUT CON NUOI

Pháp Luật.QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CĂN CỨ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI.

Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi được quy định tại tại Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010. Theo đó, việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: “1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi; 2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi; 3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi; 4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *